Styczeń 13, 2014

Unia chce lepszego wydawania funduszy europejskich

Priorytetem Unii w dobie kryzysu gospodarczego jest lepsze zarządzanie pieniędzmi, również tymi przekazywanymi w ramach Funduszy europejskich (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS)). Stąd pod koniec roku 2013 doszło do podpisania kilku norm mających na celu poprawienie procesu konsultacji, dialogu oraz zintensyfikowanie współpracy z partnerami podczas planowania projektów ze środków unijnych. Do wspomnianych partnerów należą między innymi władze regionalne, lokalne, organy publiczne, organizacji i instytucje pozarządowe oraz firmy prywatne.

Naczelną zasadą będzie stworzenie optymalnych warunków do wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami przyznającymi fundusze a partnerami zaangażowanymi w projekty. W ten sposób Unia chce zapewnić skuteczniejsze dotarcie środków, tak gdzie będą potrzebne, ale też wykorzystanie wiedzy i nabytych doświadczeń do znacznie lepszego przygotowania programów funduszowych w przyszłości. „Chcemy mieć pewność, że państwa członkowskie będą współpracować z przedstawicielami zainteresowanych stron w zakresie planowania i wdrażania programów finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak aby maksymalnie wykorzystać wpływ tych środków finansowych” – zapowiadał komisarz László Andor.

Obecne wytyczne zostaną przekształcone w rozporządzenie i wcielone w życie przez Komisję Europejską. W wyniku tego państwa członkowskie będą musiały dostosować się do nowych zasad i zapewnić ludziom:

  • przejrzystość wyboru partnerów reprezentujących regionalne, lokalne i inne organy publiczne, partnerów społecznych i gospodarczych oraz instytucji będących przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, którzy zostaną stałymi członkami komitetów monitorujących realizację programów.
  • Zapewnić partnerom odpowiednią ilość czasu oraz dostarczenie wszelkich informacji potrzebnych w procesie pozyskiwania funduszy i finansowania projektów.
  • Włączenie we wszystkie etapy projektu od przygotowania programu do realizacji projektu.
  • Stworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń związanych z projektami.