Czerwiec 17, 2013

Pomoc dla najuboższych

Pomimo ciągle trwającego kryzysu Parlament Europejski podjął decyzję o niezmniejszaniu wysokości środków przeznaczonych na najbiedniejszych. W latach Unia przeznaczy 3,5 mld euro na zapomogi.

Podczas debaty nad wysokością środków przeznaczonych na walkę z biedą i wykluczeniem podano szokujące dane, że aż jedna czwarta społeczeństwa Unii Europejskiej jest zagrożono ubóstwem. Emil Costello dodatkowo przedstawił statystyki iż, „ponad 40 milionów osób w UE nie jest w stanie zjeść jednego właściwego posiłku raz na dwa dni, a prawie 6 milionów dzieci nie ma nawet jednej porządnej pary butów”. W obliczu tak trudnej sytuacji naturalnym wydaje się, że Unia podtrzymała wydatki na walkę z ubóstwem  na poziomie z lat 2007-2013. Oznacza to, że w latach 2014-2020 do najbiedniejszych powinno trafić 3,5 mld euro.

Jednak Europa poszukuje, nie tylko dróg wsparcia bezpośredniego, ale też pośrednich możliwości na poprawę sytuacji najbiedniejszych. Stąd w marcu 2010 roku uruchomiono program na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest danie szansy ludziom na ponowne włączenie się na rynek pracy i do życia społecznego. Jego głównymi celami jest poprawa umiejętności i kompetencji ubogich, oraz zwiększenie zatrudnienia w sektorach, który mógłby im zapewnić stała pracę. Jednym z głównych narzędzi ma być promowanie innowacji społecznych, kursy dokształcające oraz wsparcie dla osób tworzących miejsca pracy dla „osób wykluczonych”.

Ponadto Unia chce stworzyć wspólną platformę, gdzie ośrodki społeczne mogłyby wymieniać się swoimi doświadczeniami. Dzielić dobrymi praktykami oraz zachęcenia podmiotów do wykorzystania wsparcia z funduszu strukturalnego.